Legalizacija gradnje

Geodata Projekt d.o.o.

Geodata Logo

Komunalni doprinos

Komunalni doprinos propisan je odredbama članaka 31.- 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu. To su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Prihod je jedinice lokalne samouprave, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Komunalni se doprinos obračunava u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici.

Cijene komunalnog doprinosa samostalno donose jedinice lokalne samouprave u svojim službenim Odlukama gdje se osim zona i cijena komunalnog doprinosa propisuje način plaćanja i mogući popusti.

PDF — Visina komunalnog doprinosa u Hrvatskoj